Visser | Suurmeijer Advocaten

Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Visser | Suurmeijer of (voorheen) bij haar werkzame personen (al dan niet als werknemer) leidt, dan is de gezamenlijke aan¬sprakelijkheid van Visser | Suurmeijer en die personen in totaal steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Visser | Suurmeijer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de voorwaarden voor rekening van Visser | Suurmeijer komt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheids¬ver¬zekering wordt op verzoek toegezonden. Indien en voorzover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is ieder gezamenlijke aansprakelijkheid, als bedoeld in dit artikel, beperkt tot een bedrag van € 20.000,–.

Visser | Suurmeijer zal bij het ter uitvoering van de opdracht inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Visser | Suurmeijer is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten door deze derden. Visser | Suurmeijer is door de opdracht¬gever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Visser | Suurmeijer binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop zijn aanspraken baseert.

De opdrachtgever vrijwaart Visser | Suurmeijer tegen alle aanspraken van derden en de door Visser | Suurmeijer in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Visser | Suurmeijer voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Visser | Suurmeijer.

Het door Visser | Suurmeijer aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is over¬een¬gekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Visser | Suurmeijer voor elk der medewerkers vast te stellen uurtarieven. Door Visser | Suurmeijer ten behoeve van opdrachtgevers betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens zal een percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van algemene kantoorkosten, waaronder porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten.

Visser | Suurmeijer is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De opdrachtgever ontvangt op eigen verzoek kosteloos een exemplaar van de ‘brochure Klachtenregeling’. Tevens is deze brochure te raadplegen op de website www.advovisser.nl.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Visser | Suurmeijer wordt beheerst door het Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen opdrachtgever en Visser | Suurmeijer kennis te nemen.